Voor tweedehands boeken

Ook van deze schrijvers

Raban Internet Antiquariaat

Klik hier !

Idealen

Wilhelm Liebknecht, die op de vraag hoe hij zich de verwezenlijking van zijn ideaal voorstelde, antwoordde:
geen ideaal gaat in verwezenlijking.
(B. Tromp - Drees en het democratisch socialisme in Willem Drees, H. Daalder en N. Cramer, blz. 46)

 

De meesten begeren weinig,
hun ideaal is om in huiselijke kring platvoeten te krijgen.
(Gerrit Jan Zwier, Allemaal projectie, blz. 120)

 

Stokpaardjes zijn op stal gezette idealen.
(C.J. Casparus, Studeerkamera, aangehaald in Gerd de Ley, Aforistisch bestek 1944-1974, blz. 111)

 

Idealisme
Doe ik mijn ogen toe,
Dan wil ik't wel geloven,
Doch als ik ze open doe,
Komt weer de twijfel boven
.
(Petrus Augustus de Genestet, in De wereld heeft twee aangezichten, blz. 167)

 

'Ik zal u eens een raad geven: doe die boeken weg.'
'Welke boeken?'
'die edele boeken, die U leest. Doe ze weg.
Ik heb ze ook: Goethe, Schiller, en al die kerels.
Mij doen ze geen kwaad.
ik loop er eens langs en ik kijk er eens naar;
ze kleuren uitstekend bij het behang.
Maar U leest ze. Dat is leelijker.
Ik weet hoe dat gaat: je leest en je leest,
hier een nobele gedachte, daar een nobele gedachte.
Goed. Maar wat gaat er nu gebeuren?
Men gaat zulk een nobele gedachte eens toepassen.
In het begin is het een aardigheid.
Een gulden aan een bedelaar hier, een jas aan een bedelaar daar...
Goed. Maar langzamerhand begint men verheven te denken
, men krijg een nobele inborst;
steeds nobeler wordt de inborst, steeds nobeler.
en tenslotte is men een idealist.'
(Godfried Bomans, Werken 1, Memoires van Pieter Bas, deel twee, blz. 191)

 

Ik schopte tegen het leven
Ging als een gek tekeer
Maar het bleek mee te geven
Het bood geen weerstand meer
Dat hele ideale
Waarin ik had geloofd
Bleek niet meer dan verdwalen
In mijn eigen hoofd
(Freek de Jonge, Iets rijmt op niets, De kleine zwervers revisited (fragm.), blz. 63)

 

Want je moet gek zijn om te durven blijven dromen
over een maatschappij die toekomstkansen heeft.
enfin, dus zal het van de gekken moeten komen
of deze wereld ons normaal-zijn overleeft.
(Jan Boerstoel, Van de gekken (fragm.), Verre vrienden, blz. 29)

 

De eerste dodelijke slachtoffers aan beide zijden in elke oorlog zijn de idealen,
waarvoor hij wordt gevoerd.
(Alexander Pola, Nou èn...? Handleiding voor optimisten, blz. 20)

 

Als idealen met de moedermelk worden ingezogen, begrijp ik onze tijd zonder borstvoeding.
(Karel Jonckheere, Filter uw dag, blz. 10)

 

Het ideaal, zelfs de ideale ruimte, zal altijd de prikkel zijn voor het werk,
voor het verlangen om van een ideaal werkelijkheid te maken.
Zodra het werkelijkheid is, is het ideaal ook ideaal af.
(Connie Palmen, De vriendschap, blz. 235)

 

het rare met idealen is - je raakt er wel kwijt maar je krijgt er geen nieuwe voor terug.'
Hij pauzeerde even.
'En als je door je rantsoen heen bent heeft het uur van je dood geslagen.'
(Koos van Zomeren, De hangende man, blz 32)

 

Idealisten houden het oog op de toekomst gericht:
als zij één blik in het verleden sloegen waren zij geen idealisten meer.
(Eric van der Steen
, Alfabêtises, blz. 20)

 

Alleen het idealisme kan lammeren veranderen in tijgers.
(A. Roland Holst, Kort, blz. 15)

 

Dat is de reden dat de heilstaat onmogelijk is
en ieder die als idealist begint met het uit de grond stampen van de nieuwe mens,
eindigt als tiran.
(Renate Rubinstein, Nee heb je (budget-boek), blz. 43)

 

Idealist is hij die leeft in de gevaarlijke illusie,
dat zijn leugen beter, dat wil zeggen mooier, zinrijker, doeltreffender is,
dan die van zijn buurman.
(J. Greshoff, 444 aforismen, blz. 32)

 

Idealisten achten zich uit hoofde van hun idealisme geroepen om iedere botsing onherstelbaar,
iedere verwarring onontwarbaar, ieder vraagstuk onoplosbaar te maken.
(J. Greshoff, Nachtschade, blz. 128)

 

Vrijheid is een hersenschim, gelijkheid een onrecht en broederschap een leugen.
En in naam van deze zogenaamde idealen zijn honderdduizenden vermoord.
(J. Greshoff, Nachtschade, blz. 133)

 

Idealisten teisteren de wereld; wat zij aanraken verkeert in zijn tegendeel.
(Bergman, Nagelaten werk, blz. 32)

 

Idealisme is alleen maar iets waard,
als het idealisme is tegen beter weten in,
idealisme met de moed der wanhoop.
(Willem Wilmink, Zelfportret in brieven, blz. 58, 30-08-1962)

 

Ironie en idealen schijnen moeilijk samen te gaan.
(Nicolien Mizee, De porseleinkast, blz. 452)

Ideeën

'Jij bent niet geïnteresseerd in mensen,' zei Stientje een tijdje geleden.
'Nee,' gaf ik toe, 'ik ben geïnteresseerd in ideeën.'
Daarom ben ik ook geen romancier.
Maar er is wel een klein aantal mensen aan wie ik bijzonder verknocht ben,
die 'het leven op aarde' niet alleen draaglijk, maar ook aangenaam voor mij maken,
in wier gezelschap ik ontspannen mezelf kan zijn,
met wie ik kan schertsen en lachen.
Maar echt geboeid wordt ik alleen door formuleringen van hun gedachten.
Niet door wat voor soort ontboezemingen dan ook.
Als ze ergens mee zitten mogen ze bij mij komen,
hun hart uitstorten en zal ik ze ook nog proberen te helpen zo goed als ik kan.
Maar al dat geroer en gepook en gepulk in eigen en andermans ziel,
dat tegenwoordig aan de orde van de dag is:
ik haat het.
Het is een teken van onvolkomenheid.
Maar ja, we leven in een maatschappij die steeds onvolkomener wordt.
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz. 416, 5-2-1982)

 

Als zijn ideeën niet meer stroken met hoe het er in de wereld toegaat
is de mens niet geneigd het bij de ondeugdelijkheid van zijn ideeën te zoeken.
Hij geeft de wereld de schuld. Hij pleegt zelfmoord of gaat raar doen.
(Gerrit Komrij, De gelukkige schizo, blz. 10)

 

Geen idee.
Maar geen idee is ook een idee, al zijn er mensen die dat zullen bestrijden.
Geen idee is het durven volgen van een enkel woord, een paar noten, een plotselinge penseelstreek.
Geen idee is kijken wat er vervolgens gebeurt.
(Martin Bril, C'est la vie. Berichten uit Frankrijk, blz. 118/119)

Ideologie

Als dit dan dat, als zus dan zo, denken in systemen!
Ideologie produceert samenhang, bedoeling, rechtvaardiging.
Ideologie is een schild tegen ongewenste gedachten.
Waarmee niets negatiefs gezegd is over ideologie,
want het kan geen kwaad slechte ingevingen te beteugelen.
(Koos van Zomeren, Een jaar in scherven, blz. 344/345, Voorwaarts)

Iedereen

Gisteravond, toen iedereen naar bed was
- merkwaardig eigenlijk deze betekenis van iedereen:
alle anderen behalve jezelf - nog een beetje zitten lezen…
(C. Buddingh', En in een mum is het avond, blz. 50/51, 03-08-1972)

IJdelheid

Als je hem de ogen uitstak en in een zwart geschilderde spiegel liet kijken
zou hij nog alleen zichzelf zien.
(Gerrit Komrij, De buitenkant, blz. 64)

IJs

Ik ben geen held op ijs.
In alle kieren van mijn bewustzijn woekert de angst voor uitglijden en doorzakken.
Er zijn tachtigjarigen die zich op ijs beter bewegen dan ik.
Maar zelfs voor mij is ijs onweerstaanbaar.
(Koos van Zomeren, De bewoonde wereld, blz. 227, uit: De lof der platheid)

Op ijs werd de Nederlander levensgenieter.
IJs schonk hem de vrijheid.
Want hij was een gevangene van het water.
Altijd werd zijn gaan en staan door water aan banden gelegd.
Steeds moest hij langs water lopen,
steeds werd hij door water omgeleid.
En dat veranderde met ijs. IJs, en je kon gaan waar je wou.
IJs, en je kon langs de kortste weg naar de kerk. Het water begaanbaar.
Bij ijs was iedereen een beetje Jezus.
(Koos van Zomeren, Sneeuw van Hem, blz. 48)

IJsbergen

Fiona has the same glacial beauty as an iceberg,
but unlike the iceberg she has absolutely nothing below the surface.
(Roald Dahl, Matilda, blz. 9)

IJver

Als ge met uw zoon overlegt welk beroep hij zal kiezen,
let dan goed op of hij ijverig is,
want de graad van z'n ijver moet bepalen of hij geschikt is voor staatsbetrekking
of voor 'n bijzonder beroep.
De reden hiervan is deze.
In beide gevallen begint hij z'n loopbaan als ondergeschikte.
IJver zal hem schaden als z'n chefs publieke personen zijn,
maar voordeel doen bij 'n partikulier.
(Multatuli, Ideeën, eerste bundel, idee 115 (ged.), blz. 39)

't was moeilijk in hem den type te miskennen
die voorheerst onder de Hollanders in Indië... een mensensoort,
in 't voorbijgaan gezegd,
die zeer onderscheiden is van de Hollanders in Holland.
Traag zolang er niets te doen viel,
en ver van de beredderingzucht die in Europa voor ijver geldt,
maar ijverig waar bezigheid nodig was...
(Multatuli, Max Havelaar, blz. 67)

IJzel

Het ijzelt en de struiken zijn van glas.
Wij lopen samen door het witte gras.
Er zijn van die momenten dat ik wilde
dat alles nu maar bleef zoals het was.
(Jean Pierre Rawie, Hier ligt Poot, Hij is dood, blz. 18)

IJzer

Als Beeld, zoo: (alle vergelijkingen gaan mank, soit!) Mensch zijn zal ik noemen:
de algemeene hoedanigheid der voorwerpen,
bijv. ijzer. (Je ziet dat ik de fabriek van Hotz frequenteer.)
Meisje, man, vrouw, kind zijn, stel ik gelijk aan den oogenblikkelijken toestand van die stof (de vorm)
bijv. een kram, een haak, een spijker.
Goed ijzer kan dan alleen nut doen door z'n goede hoedanigheid
als het in den vorm is gebragt, die beantwoordt aan het doel.
Maar vorm zonder goed gehalte is ook niets waard.
De algemeene hoedanigheid gaat echter voor.
Een verkeerd gevormde kram van goed ijzer kan omgesmeed worden.
Een goed gevormde kram van slecht ijzer is en onbruikbaar als kram,
en als bestanddeel van wat anders.
Een goed mens die in zekeren toestand niet beantwoordt aan z'n bestemming,
kan in andere toestanden daaraan wèl beantwoorden
(een mal coquet meisje kàn een goede moeder worden.
't Is niet zeker, maar 't kàn, etc.)
Werk dat wat uit in je gedachten. Ik word te lankdradig anders.
Daar komt iemand in de smederij die gelooft dat veel goed ijzer verkeerd gevormd is.
Die grondstof is te goed, zegt hij,
om zoo weinig te voldoen aan wat men van goed ijzer maken kan.
Wat doet hij? Als i wat te zeggen heeft in de fabriek, verandert hij de verkeerde vormen,
dat is (op de maatschappij toegepast) de toestanden.
De meesterknechts (ouders, regeerders, etc.) willen dat niet.
De oude toestand was hun gemakkelijker.
De verandering baart smart.
Nu is de vraag of die smart eerbiedwaardig genoeg is
om 't oversmelten na te laten of uit te stellen.
Ik wagt je brief en zal m'n pligt doen.
Ik heb je heel ernstig te schrijven. Aan anderen ook.
Langen tijd heb ik expres gezwegen in 't publiek.
Er zijn velen welker stof ik te goed reken voor den toestand.
Maar 't is niet de moeite waard (uit 'n maatschappelijk oogpunt)
vuur te stoken voor 't omsmeden van één kram.
Van vèle krammen en spijkers kan welligt 'n bruikbare locomotief gemaakt worden,
of beter nog, een ijzeren brug naar wat volmaaktheid.
….
Van veel kanten krijg ik smartbrieven en vragen om wat hulp
(verandering van toestand).
Vaak gebeurt het mij dat ik 't ijzer niet goed genoeg keur voor de moeite van 't verwerken.
(Onlangs nog schreef ik: 'ik kan me niet bemoeien met zulke ellendelingen als gij.
Doe me een plezier en schiet je dood.
Voor de eer van de familie zal ik rondvertellen dat je aan de mazelen gestorven bent.
Ook verbied ik je het schrijven over 't goede.
Dat compromitteert een ander, die 't meent, etc.')
Ik ben niets gemakkelijk in 't opnemen van sympathie.
Ik heb voelhoorns en bedrieg mij zelden in de deugd van 't ijzer.
(Multatuli, Liefdesbrieven, blz. 233/234, Brieven aan Mimi, 20 Maart 1863)

Ikea

Ikea, zo'n plek waar je nou eenmaal moet zijn omdat het wel praktisch is,
maar waar niemand dood gevonden wil worden.
(Marcel Möring, Het beloofde leven, blz. 19)

 

Mijn bed was een matras op de grond, een matras die Steve en ik samen waren gaan kopen
nadat ik hem had gezegd dat ik bij hem wegging.
Hoe absurd dat je dan nog samen een matras gaat kopen.
Bij Ikea, uiteraard, de winkel die op echtscheidingen teert.
(Kristien Hemmerechts, Een jaar als (g)een ander, blz. 134, 24-05-2001)

 

Ikea, Amsterdam. Eindeloos veel vierkante meters meubels en andere huisraad,
een publiek dat listig door een labyrint van bochten wordt geleid opdat het,
vermoeid van de wandeling, zijn weerstand verliest
en zich laat verleiden tot impulsaankopen.
(J. Rentes de Carvalho, Er is hier niemand, blz. 74, 10-07-1999)

Illusies

En dan zeggen de mensen: je moet de werkelijkheid onder ogen zien.
Maar waarom eigenlijk?
Als wij ons nou beter voelen met onze illusies?
(Koos van Zomeren, Een jaar in scherven, 01-01-1987, blz. 12)

 

Ik weet goed dat dat een illusie is,
maar zonder illusies is de wereld onleefbaar.
(Kees Klok, Oude dromen, blz. 34)

Imago

Juist als mensen je proberen vast te pinnen, te etiketteren,
moet je zorgen dat je wegkomt.
(Gerrit Komrij, De buitenkant, blz. 65)

 

Ik heb mij nooit druk gemaakt over beelden die men zich van mij vormde,
omdat er toch nooit ene tor van klopte.
Hoe vreemder en verwrongener het beeld is dat mensen van je hebben,
des te meer gelegenheid je hebt om in je eigen sop iets voor jezelf te bewaren.
Hoe gekker het beeld, hoe liever het me eigenlijk is.
Ik zal ook nooit iets doen om het tegen te spreken.
(Gerrit Komrij, De buitenkant, blz. 65)

 

Ik vind het best dat mensen er vaste sjablonen over je op na houden.
Dat geeft jezelf op de lange termijn wat meer handelingsvrijheid,
het werkt als een schild waarachter je stiekem bezig kunt blijven op je eigen manier.
(Gerrit Komrij, De buitenkant, blz. 66)

Index

En waar nooit een index was geweest, verscheen nu een lijst met zijn verboden boeken,
ofschoon weer anderen beweerden dat het ene verboden boek die index moest zijn.
(Jac van Hattum, De auteur, in: Moderne Nederlandse verhalen, blz. 111)

Insekten

Keer je de steen om, dan zie je een heleboel gekke beesten.
Ze wriemelen als dollemannen door elkaar,
verschrikt door het felle licht,
en trachten hun bleekblauwe lijfjes in de rulle aarde te verbergen.
De raarste namen hebben ze,
die je niet zonder blozen durft uit te spreken.
Maar je mag het toch gerust doen,
want als een beest nu eenmaal zo heet, kun je het niet helpen.
(Godfried Bomans, Werken I, blz. 519, wonderlijke nachten)

 

Groot genoegen vond ik altijd in het oplichten van een steen,
een platten rooden steen, die schuin achter den zandbak op den grond lag.
Nooit heb ik sedert dien tijd zulk een ontstellende hoeveelheid
duizendpooten, kevers en oorwurmen meer bij elkaar gezien!
Alles wriemelde in panischen schrik door elkaar,
en ik lag daar geknield boven te kijken tot ik er pijn van in mijn hoofd kreeg.
Leuke beesten waren daar bij, met nijptangen op hun hoofd en geweldige koloogen.
Wat mij altijd trof was het verschrikkelijk aantal beenen dat zij allemaal bezaten,
en waarvan, naar mijn berekening, zeker wel de helft zonder schade kon gemist worden.
Bang was ik voor geen van hen,
ik vond ze niet griezelig, alleen zeer opmerkelijk.
Ook kende ik niet het minste medelijden
waar het gold hun merkwaardigheid te verhoogen door er allerlei stukjes af te halen
. Zoo herinner ik mij dat een uitgetrokken poot van een 'hooiwagen'
op eigen kracht en gelegenheid kon doorspartelen;
trok je ze alle acht uit, dan dartelden ze in een kring rond hun eigenaar,
die in het midden rustig bleef toekijken,
alsof hem de voorstelling in het geheel niet aanging.
Ook een worm kon je in een heeleboel stukjes snijden,
zonder dat dit aan zijn opgewektheld schade deed.
(Godfried Bomans, Werken I, blz. 665, Dagboek van een gymnasiast)

Inspraak

'Want als ergens iets gebouwd wordt,
mobiliseert de gemeente bij de huidige vormen van inspraak meestal het chagrijn.
Mensen merken pas iets als het voor hun deur gebeurt.
Betrek je ze vroeger bij de plannen dan komen ze ook met suggesties.'
(Niesco Dubbelboer, EM, Virtuele democratie, 4-1-1997)

 

'Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht' is de laatste tegenslogan.
(C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden, blz. 139, 22-01-1976)

Instinct

Weinig is zo tragisch als een dier dat bezwendeld wordt door zijn instinct.
Een egeltje dat zich oprolt bij de nadering van een auto.
Ganzen die terugkeren om hun afgeschoten jong te zoeken en zodoende zelf onder vuur komen.
Zeekoeten die neerstrijken op een olievlek omdat zoiets eruitziet als heel rustig water.
Het is niet eerlijk.
Je doet precies wat God je geleerd heeft om te doen
en toch, of juist daardoor, ga je voor de bijl.
(Koos van Zomeren, Een vederlichte wanhoop, blz. 49)

Integratie

Aanpassing? Was je ziel omdraaien in je,
had iemand ooit tegen hem gezegd.
(Edgar Cairo, Koewatra djodjo/In de geest van mijn cultuur, blz. 47)

Ma'fo wáárom al die figuren, die probeerden, om jou te strippen?
Je moest van álles af, je ziel, je taal, je leven.
En vooral je denken!
Geen al teveel thuismanieren van vroeger laten blijken!
(Edgar Cairo, Koewatra djodjo/In de geest van mijn cultuur, blz. 86)

Dan moest je, om geaksepteerd te worden,
zelf ook kultuurvergooien fo ze?
(Edgar Cairo, Koewatra djodjo/In de geest van mijn cultuur, blz. 129)

 

Ach man! Wat zeg jij me?!
Láát Hollanders beginnen met zich aan Hollanders aan te passen,
Holland aan zichzelf!
(Edgar Cairo, Koewatra djodjo/In de geest van mijn cultuur, blz. 134)

Integriteit

Weinig woorden zijn zo nutteloos als integriteit.
Over andermans integriteit kun je onmogelijk oordelen;
met de slechtste bedoelingen worden de beste werken verricht en andersom.
Op je eigen integriteit kun je je onmogelijk beroepen;
integriteit houdt op integriteit te zijn zodra je haar probeert te verzilveren.
Je eigen integriteit is als het kwartje dat me ooit door een oom werd beloofd:
ik zal je een kwartje geven, maar je mag er nooit om vragen.
(Koos van Zomeren, Een jaar in scherven, blz. 161, 28-06-1987)

Intellectuelen

'Iedereen is hier, de hele wereld. Alle linkse intellectuelen.'
'Laat dat 'linkse' maar weg,' zei Onno,'want het alternatief is een contradictio in terminis.'
(Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel, blz. 196)

Intelligentie

We zoeken naarstig naar intelligent leven
in de ruimte maar het ziet er naar uit
dat het daar óók niet is.
(Kadé Bruin, Uitsmijters van scharreleieren, blz. 10)

 

Intelligentie bij een mooie vrouw is een toegift,
waarop je niet rekent.
Ook werkt het verstand anders dan bij ons,
het is allemaal flitsende intuïtie en de begrippen,
voor zover uitgesproken,
zijn nog vochtig van het voelen en niet vooraf uitgebeend,
zoals bij ons.
(Godfried Bomans, Werken I, blz. 739, Dagboek 1957, Donderdag 21 maart)

 

Eén der bezwaren van intelligentie is,
dat zij zich een groot aantal graden van domheid niet voor kan stellen:
wat domheid betreft is intelligentie dom.
(Eric van der Steen, Alfabêtises, blz. 19)


Interviewen

Ik vind het eigenlijk heel vervelend dat er bij een interview een ander aanwezig is,
die nog eigen gedachten heeft ook en dingen zegt.
Het liefste zou ik tegen de persoon zeggen:
Ik interview u, maar blijft u maar lekker thuis.
Ik zeg het allemaal wel voor u, en heus, ik zorg dat u er heel mooi en goed uitkomt!
(Ischa Meijer, Algemeen Dagblad 27-12-1988, geciteerd in: De interviewer, blz. 9)

 

Die interviews, met al de misvattingen,
welke gewoonlijk daarin terecht komen door de haast,
waarmee de heren verslaggevers hun verkorte notities neerschrijven.
(W.H. van Eemlandt, Afrikaanse Venus, blz. 31)


Het is iets dat je veel te weinig te zien krijgt in televisie-interviews: weigeringen.
Misschien omdat die enkele mensen die principiëler zijn dan ijdel, meestal vooraf weigeren.
Ik zou het erg instructief vinden mochten de verzamelde babbelprogramma's ook meedelen,
behalve wie de gasten van vanavond zijn, wie vanavond niet wou.
Maar ik zou het net zo leuk vinden mocht af en toe een auteur zijn interviewer ter plekke vragen
of hij de beleefdheid zou willen hebben om eerst zijn boek te lezen en dan pas een vraag te stellen.
(Herman de Coninck, De flaptekstlezer, blz. 214)

 

Meestal is een interview trouwens niet dat iemand iets weet,
maar een vorm van portretzitten.
(Frida Vogels, Dagboek 1962-1963, 19-06-1962, blz. 122)

Intimidatie

Dat is de hele truc.
Mensen laten willen wat jij wil dat ze willen.
Intimideren. Doen alsof je het voor het zeggen hebt.
Die ander laten denken dat hij gek is als hij het niet doet.
Mensen zijn lui,
ze gehoorzamen liever dan dat ze zelf iets bedenken om te willen.
Ze zijn blij als jij het voor ze bedenkt.
(Tim Krabbé, De grot, blz. 57)

Invallen

'Losse invallen zijn dikwijls raak', zei hij,
'dat heb ik gemerkt, maar je moet er voorzichtig mee zijn.
Als je zo'n inval hebt als ik daarnet, moet je hem onmiddellijk uit je hoofd zetten.
Hij komt wel terug, in verbeterde vorm,
en als dat gebeurt, en ik kan je garanderen dat het gebeurt, zul jij nog eens zien!
(Alfred Kossmann, De vrouwenhaters, blz. 116)

Inzicht

Met inzichten prijs ik me altijd gelukkig, al zijn ze nog zo verschrikkelijk.
Obsessies ben ik liever kwijt dan rijk.
Obsessies delen met de verslaving, de hysterie en het fanatisme de eigenschap,
dat ze juist ontwikkeld worden om inzicht tegen te gaan.
(Connie Palmen, De vriendschap, blz. 28)

 

Dat dat iets met zijn jeugd had te maken (ik geloof dat zijn ouders vergast waren)
wist hij zelf natuurlijk ook, maar dat inzicht hielp hem niet.
Inzicht is geen geneesmiddel, geloof ik, al beweerde Freud van wel.
(Harry Mulisch, Het theater, de brief en de waarheid, blz. 69)

 

Er is behoefte aan inzicht onder de mensen.
Aan meer inzicht, aan dieper inzicht
en ieder is bezig met zijn eigen inzicht.
Ieder graaft, op weg naar inzicht, een kuil
en de kluiten gooit hij in de kuil van de ander.
(Gerrit Krol, 'n Kleintje Krol, blz. 18)

Islam

Vijf keer per dag: 'Al-lâhou akbarou'... en overal
- op de pleinen, op de pier, op het strand -
keerden de gelovigen hun kont naar het westen.
(Adriaan van Dis, Palmwijn, blz. 11)

 

De islam is in ieder geval minder griezelig dan het katholicisme of het calvinisme,
al is het uiteraard een echte godsdienst,
en godsdienst blijft nu eenmaal,
net als ziekte en oorlog, een van de gesels der mensheid.
(Maarten 't Hart, Dienstreizen van een thuisblijver, blz. 16)

 

Bij veel moslims is de humor bij de besnijdenis afgeknipt.
(Adjiedj Bakas, Onbegrensd, Bert den Boer & Wim Huijser, blz. 16)

Israël

Israël is, op de keper beschouwd, een vreselijk land.
Meppel, maar dan heel heet.
(Ischa Meijer, Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan, blz. 80)

Italië

De gemiddelde Italiaan is een astmatisch articulerende
in een Ferrari ronscheurende hetero-homoseksuele supermacho in een maatpak,
met een platina geblondeerde wandelende zak in botox gemarineerde borstvergrotingen aan zijn zijde.
(Ronald Giphart, Mijn vrouw en andere stukken, blz. 19)


Terug naar de eerste pagina /homepage
Citaten zoeken op trefwoord
Overzicht van trefwoorden
Citaten zoeken op auteur
Overzicht van auteurs
Overzicht van bibliografieën
Andere interessante internet-bladzijden


Vanaf 17-10-1998


©2024 Mats Beek, Veenendaal

Schrijf Webmaster